AdX AdX Mobile AdX Ecom ViewPlus CPC
AdX

Hotline: (84) 963 134 498    Duyệt QC: (84 24) 7300 2211    Email: adx_support@admicro.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Quản lý các chiến dịch quảng cáo

Tôi có thể tạo ra nhiều quảng cáo trong một chiến dịch không?
 • A:

  Bạn có thể tạo ra nhiều quảng cáo trong một chiến dịch, số lượng quảng cáo tạo ra không bị giới hạn, các quảng cáo có thể thuộc chiến dịch mới hoặc được chọn thuộc về một chiến dịch đã tồn tại tùy theo nhu cầu quản lý.

  Câu trả lời này có hữu ích với bạn không?
Có thể thay đổi thời gian chạy chiến dịch không?
 • A:

  Bạn có thể thay đổi thời gian chạy chiến dịch bằng cách chọn tab Chiến dịch, chọn chiến dịch cần thay đổi, trong trường thông tin về thời gian chạy chiến dịch, click vào nút “Sửa”

  Câu trả lời này có hữu ích với bạn không?
Khi tôi tạm dừng một chiến dịch, thì tất cả các quảng cáo trong chiến dịch có bị ngừng chạy không?
 • A:

  Khi một chiến dịch bị dừng, thì tất cả các quảng cáo trong chiến dịch đều bị dừng chạy.

  Câu trả lời này có hữu ích với bạn không?
Có thể cho chạy lại một chiến dịch đang bị cho tạm dừng chạy không?
 • A:

  Bạn có thể cho chạy lại một chiến dịch đang bị tạm dừng bằng cách chọn tab Chiến dịch, chọn chiến dịch cần cho chạy, trong trường thông tin về Trạng thái, click vào nút “Sửa”, thay đổi từ trạng thái “Tạm dừng” sang “Chạy”.

  Câu trả lời này có hữu ích với bạn không?
Khi tôi cho chạy lại một chiến dịch đang bị tạm dừng thì các quảng cáo sẽ thế nào?
 • A:

   Một chiến dịch bị tạm dừng được cho chạy lại, thì các quảng cáo trong chiến dịch đó được trả về  trạng thái trước khi bị tạm dừng chiến dịch, tức là quảng cáo nào bị tạm dừng từ trước sẽ vẫn bị tạm dừng, còn các quảng cáo trạng thái cũ là đang chạy thì sẽ được cho chạy lại.

  Câu trả lời này có hữu ích với bạn không?
Có được phép xóa chiến dịch không?
 • A:

  Bạn chỉ được phép xóa chiến dịch trong trường hợp chiến dịch đó chưa được kích hoạt cho chạy thực tế, sau khi đã được kích hoạt sẽ không được phép xóa.

  Câu trả lời này có hữu ích với bạn không?